Podmienky

Prepravné podmienky spoločnosti City Courier Slovakia, s.r.o.

 1. Základné pojmy
 2. Základné ustanovenia
 3. Zásielka
 4. Povinnosti Kuriéra
 5. Povinnosti Zákazníka
 6. Doručovanie zásielok
 7. Doba na doručenie zásielky
 8. Ceny za prepravu
 9. Ďalšie služby
 10. Pravidelná preprava
 11. Zodpovednosť Kuriéra za škody
 12. Reklamácia zodpovednosti Kuriéra za škody
 13. Zodpovednosť Zákazníka za škody
 14. Niektoré zvláštne ustanovenia o preprave zásielok do zahraničia
 15. Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory
 16. Autentické znenie Prepravných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

I. Základné pojmy

1.1. Prepravnými podmienkami sa rozumejú tieto Prepravné podmienky spoločnosti City Courier Slovakia , s.r.o.
1.2. Kuriérom sa rozumie spoločnosť City Courier Slovakia, s.r.o. so sídlom Rovniankova 13, 85102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 918 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 68633/B
1.3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Kuriér poskytuje na základe jej objednávky kuriérske (prepravné) služby, t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravu zásielky alebo zásielok z Miesta odoslania do Miesta určenia.
1.4. Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odosielaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Kuriérom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takomto prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.
1.5 Miestom odoslania je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Kuriér povinný prevziať zásielku alebo zásielky.
1.6. Miestom určenia je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Kuriér povinný doručiť zásielku alebo zásielky.
1.7. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.
1.8. Kde sa v týchto Prepravných podmienkach hovorí o tom, že úkon sa musí učiniť písomnou formou, rozumie sa tým podanie učinené na listine či obdobnom hmotnom materiále, faxové podanie, telex alebo podanie učinené elektronickou poštou (e-mail).

 

Späť

 

II. Základné ustanovenia

2.1. Tieto prepravné podmienky sa vzťahujú na všetky kuriérske (prepravné) služby poskytované Kuriérom. Od týchto Prepravných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Kuriéra a Zákazníka.
2.2. Tieto Prepravné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Kuriérom.
2.3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Kuriérom a v žiadnom prípade s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Kuriér zabezpečí na prepravu zásielky.

 

Späť

 

III. Zásielka

3.1. Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý má v súlade s týmito Prepravnými podmienkami Kuriér povinnosť prepraviť k Príjemcovi.
3.2. Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu, a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky, a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám.
3.3. Na zásielke musí byť uvedená adresa Odosielateľa a Príjemcu a musí byť zabezpečená obalom proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.
3.4. Z prepravy sú vylúčené veci,
a. ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná,
b. ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná manipulácii s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke či akákoľvek iná manipulácia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Kuriéra, predovšetkým preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov,
c. krehké a ľahko rozbitné predmety a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadnu prepravu,
d. ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter,
e. ktorým chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa Príjemcu,
f. ktorých hmotnosť je väčšia ako 100 kg alebo rozmer presahuje 300 x 100 x 100 cm (dĺžka x šírka x výška), prípadne plochý predmet so šírkou väčšou ako 100 cm; pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu,
g. živé zviera alebo živé zvieratá,
h. iné predmety, ktoré sú na prepravu zásielok nevhodné (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy“)
3.5. Platné bankovky slovenské i cudzie (okrem čiastky do 166 EUR), šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty ((hlavne drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty (t.j. nad 644 EUR)) sa takisto považujú za predmety vylúčené z prepravy.
3.6. V prípade, že Zákazník resp. Odosielateľ odovzdá Kuriérovi na prepravu zásielku, ktorá obsahuje predmet vylúčený z prepravy, Kuriér nezodpovedá za žiadne škody na takejto zásielke. Za to, že zásielka neobsahuje predmety vylúčené z prepravy zodpovedá Zákazník (aj pokiaľ sa nejedná o osobu totožnú s Odosielateľom). Pokiaľ je Odosielateľom osoba odlišná od Zákazníka, je Zákazník povinný zabezpečiť, že Odosielateľ si je vedomý ustanovení týchto Prepravných podmienok a že koná v súlade s nimi. Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinností vyplývajúcich z týchto Prepravných podmienok zo strany Odosielateľa, považuje sa takéto porušenie za porušenie povinností zo strany Zákazníka.
3.7. Z prepravy je taktiež vylúčený predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky kladené týmito Prepravnými podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosažiteľné, dosažiteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Kuriér neposkytuje svoje služby.
3.8. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Kuriéra. Kuriér je oprávnený, nie však povinný merať alebo vážiť zásielku, resp. ju otvoriť a prekontrolovať jej obsah.

 

Späť

 

IV. Povinnosti Kuriéra

4.1. Kuriér sa zaväzuje:
a. v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku na Mieste odoslania,
b. po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia,
c. v prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok 6.5.) je Kuriér povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
d. odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia,
e. zabezpečovať prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom (t.j. podľa dohodnutého/objednaného druhu služby Kuriéra).
f. len v prípade, ak o to Zákazník vopred požiada, dohodnutým spôsobom podať Zákazníkovi informáciu o tom, kedy bola zásielka doručená Príjemcovi; za túto službu je Zákazník povinný zaplatiť podľa platného Cenníku Kuriéra,
g. všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave,
h. poskytnúť Zákazníkovi do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého sa dá určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol Odosielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky,
i. zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.
4.2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Kuriérom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Kuriér prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Kuriéra zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto Prepravných podmienok a Cenníku Kuriéra.
4.3. Zákazník podaním objednávky dáva Kuriérovi súhlas na prípadné monitorovanie/nahrávanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Kuriér právo takýto záznam (pokiaľ bol vyhotovený) použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Kuriéra zabezpečiť i vo vzťahu ku svojím zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré jeho menom zariaďujú objednávky (t.j. Kuriér predpokladá, že všetky osoby uskutočňujúce objednávky menom Zákazníka sú o vyššie uvedenom práve Kuriéra riadne informované zo strany Zákazníka a že s uplatňovaním tohto práva Kuriéra vyslovili svoj súhlas). Kuriér sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým Zákazníkovi spôsobenú.
4.4. Kuriér môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho Kuriéra a zodpovedá pri tom, ako by prepravu uskutočňoval sám.

 

Späť

 

V. Povinnosti Zákazníka

5.1. Zákazník sa zaväzuje
a. v prípade, že chce využiť služby Kuriéra, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, t.j. telefonicky,
b. vyznačiť na zásielke kompletnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla orientačného a súpisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov Miesta určenia, ak ide o dom s viacerými podlažiami alebo s viacerými bytmi či nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je Zákazníkom písomne určené inak,
c. v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo; pokiaľ bolo Zákazníkovi pridelený kód zákazníka, stačí uviesť len tento kód; kódom Zákazníka sa rozumie zákaznícke číslo stáleho Zákazníka; ďalej v objednávke uviesť aj adresu Odosielateľa (adresu Miesta odoslania), adresu Príjemcu (adresu Miesta určenia), hraničnú hmotnosť zásielky , typ zásielky (obálka, balík a pod.), druh objednávanej služby podľa Cenníka Kuriéra a ďalšie údaje stanovené týmito Prepravnými podmienkami.
d. zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Kuriérovi porušením tejto povinnosti,
e. upozorniť Kuriéra priamo v objednávke, že objednáva prepravu zásielky rozmerov väčších ako 50 x 30 x 15 cm, prípadne zásielky plochého tvaru so šírkou väčšou ako 45 cm, pri nakládke a vykládke rozmernejších zásielok nad 50 kg zabezpečiť nášmu kuriérovi primeranú pomoc,
f. uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky, ak je hodnota zásielky vyššia ako 166 EUR, s tým, že v opačnom prípade nesie dôsledky nesplnenia tejto povinnosti podľa článku 11.6.,
g. odovzdať Kuriérovi najneskôr pri odovzdaní zásielky zvláštne listiny, pokiaľ sú potrebné na splnenie prepravy zásielky,
h. potvrdiť odovzdanie a prevzatie každej zásielky určenej na prepravu na oficiálny, k tomu určený prepravný list Kuriéra,
i. poskytnúť Kuriérovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Kuriérovi porušením tejto povinnosti,
j. prijať späť nedoručiteľnú zásielku.
5.2. Zákazník je zodpovedný za pripravenie zásielky na odoslanie tak, aby Kuriér mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať. Kuriér nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, pokiaľ bolo toto oneskorenie spôsobené zdržaním pri preberaní zásielky nezavinenom Kuriérom.
5.3. Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku ja Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám.

 

Späť

 

VI. Doručovanie zásielok

6.1. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia.
6.2. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v miestnostiach Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Zákazník v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi; v takomto prípade sa zásielka smie vydať len Príjemcovi a nikomu inému. Kuriér nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.
6.3. Ak Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže v objednávke uviesť povolenie k odovzdaniu zásielky osobe mimo kanceláriu alebo byt Príjemcu (napr. susednej firme, do schránky apod.).
6.4. V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca, je Kuriér oprávnený vydať zásielku Príjemcovi aj vtedy, ak Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takomto prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Zákazník.
6.5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Prepravnými podmienkami zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), musí o tom Kuriér bezodkladne informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, nebudú vydané žiadne inštrukcie, pokiaľ nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Kuriér povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Kuriérovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Kuriérovi zaplatiť i cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií.
6.6. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Kuriérovi cena za spiatočnú prepravu.
6.7. Dokiaľ Kuriér zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s Cenníkom Kuriéra.
6.8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákazníkovi vydaná, je Kuriér oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uschovávania zásielky škoda Kuriérovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak Zákazník nedáva žiadne pokyny či ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Zákazník nevyzdvihne zásielku od Kuriéra alebo ak neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená, je Kuriér oprávnený vhodným spôsobom zásielku predať. Ak zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosť zásielku primerane predať alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade ak prevyšujú náklady na predaj predpokladaný zisk z predaja, je Kuriér oprávnený zásielku zničiť. Náklady, ktoré vzniknú úschovou, predajom, prípadne zničením zásielky znáša Zákazník.

 

Späť

 

VII. Doba na doručenie zásielky

7.1. Doba, do kedy sa má zásielka doručiť Príjemcovi, je určená maximálnymi prepravnými lehotami Kuriéra, ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb v Cenníku Kuriéra. V prípade pochybností alebo nesúladu platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Kuriér zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
7.2. Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu objednania zásielky Zákazníkom do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.
7.3. Kuriér sa vynasnaží v rámci svojich možností doručiť zásielku v maximálnych prepravných lehotách uvedených vyššie. Tieto maximálne prepravné lehoty však nie sú zaručené a Kuriér teda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením. Kuriér však v prípade oneskoreného doručenia zavineného Kuriérom poskytne v prípade uplatnenia zo strany Zákazníka zľavu z ceny za prepravu v zmysle Cenníka Kuriéra. Zľava nebude poskytnutá v prípadoch vymenovaných v článku 11.3 týchto Prepravných podmienok a ďalších prípadoch stanovených týmito Prepravnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi.

 

Späť

 

VIII. Ceny za prepravu

8.1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Kuriéra, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
8.2. Zákazník je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto Prepravných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníku Kuriéra, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.
8.3. Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný ten platný a účinný Cenník, ktorý Kuriér zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet). Kuriér môže overiť a skontrolovať skutočnú hmotnosť zásielky a ak je väčšia ako Zákazníkom deklarovaná hmotnosť, je Kuriér z tohto dôvodu oprávnený účtovať za prepravu zásielky cenu v zmysle aktuálneho Cenníka vypočítanú z tejto skutočnej hmotnosti zásielky. Kuriér môže taktiež vypočítať objemovú hmotnosť zásielky, pričom na jej výpočet použije nasledovný vzorec: objem zásielky v centimetroch kubických delené 5000. Pokiaľ takto vypočítaná objemová hmotnosť zásielky je vyššia ako Zákazníkom deklarovaná hmotnosť zásielky alebo Kuriérom zistená skutočná hmotnosť zásielky, je Kuriér oprávnený na výpočet ceny zásielky (určovanej na základe hmotnosti zásielky) použiť namiesto údaju o hmotnosti zásielky údaj o objemovej hmotnosti zásielky.
8.4. Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry – daňového dokladu Kuriéra – splatnej do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Vystavenie a zaslanie faktúry je spoplatnené sumou 0,80,- EUR alebo 1,50,- EUR (pri faktúrovanej sume 16,60 EUR a nižšej).
8.5. V prípade omeškania s úhradou ceny je Kuriér oprávnený Zákazníkovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Kuriér oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu ceny za všetky ďalšie objednané zásielky v hotovosti.
8.7. Pokiaľ Kuriér nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcej uskutočnenej preprave podľa Cenníku Kuriéra. Skutočnosť, za ktorú Kuriér nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka a skutočnosť vymedzená v článku 11. odst. 3.
8.8. V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Kuriér povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi výhradne proti platbe v hotovosti.
8.9. Poplatky, ktoré fakturuje Kuriér Zákazníkovi podľa týchto Prepravných podmienok alebo Cenníka Kuriéra, sú uvedené bez DPH.

 

Späť

 

IX. Ďalšie služby

9.1. Okrem kuriérskych (prepravných) služieb poskytuje Kuriér aj ďalšie služby uvedené v Cenníku Kuriéra.
9.2. Ponuka všetkých ďalších služieb sa nachádza na aktuálnych propagačných materiáloch Kuriéra a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
9.3. Na služby uvedené v tomto článku sa primerane použijú tieto Prepravné podmienky, ibaže z povahy danej služby vyplýva, že konkrétne ustanovenie je na ňu neaplikovateľné.
9.4. Bližšie podrobnosti o jednotlivých službách sú uvedené v príslušných propagačných materiáloch a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

 

Späť

 

X. Pravidelná preprava

10.1. Ak si Zákazník dohodne s Kuriérom pravidelnú prepravu zásielok, Kuriér je povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanú hodinu dostavovala osoba prepravujúca zásielky menom Kuriéra, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.
10.2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu bez ohľadu na to, či Zákazník v dohodnutom čase v Mieste odoslania odovzdá alebo neodovzdá Kuriérovi zásielku na prepravu.

 

Späť

 

XI. Zodpovednosť Kuriéra za škody

11.1. Kuriér zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Kuriérom až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.
11.2. V súlade s článkom 7.3 týchto Prepravných podmienok Kuriér nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky.
11.3. Kuriér nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody zapríčinené neskorým doručením, vadným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:
a. v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Kuriér preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky,
b. vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku,
c. vadným obalom, na ktorý Kuriér upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Kuriér neupozornil na vadu obalu, nezodpovedá Kuriér za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto vady len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná,
d. mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Kuriéra alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Kuriérom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Kuriéra a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Kuriér túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
11.4. Pri škode vzniknutej na zásielke je Kuriér povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
11.5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Zákazník nepreukáže niečo iné.
11.6. Pokiaľ je hodnota zásielky väčšia ako 166 EUR, Zákazník je povinný hodnotu zásielky uviesť v okamihu objednávky prepravy zásielky. Ak túto hodnotu v okamihu objednávky zásielky neuvedie, platí, že hodnota zásielky nie je väčšia ako 166 EUR a Zákazník preto nie je oprávnený domáhať sa zaplatenia náhrady škody na zásielke väčšej ako 166 EUR.
11.7. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu alebo poškodenie za stratu listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v predchádzajúcom odstavci.
11.8. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu za stratu inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odstavci, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Kuriér povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Kuriérom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 11.6.
11.9. Zodpovednosť Kuriéra za škodu na zásielke je obmedzená najvyššou čiastkou 664 EUR.
11.10. Kuriér zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená.

 

Späť

 

XII. Reklamácia zodpovednosti Kuriéra za škody

12.1. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo vadným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.
12.2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Prepravnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Kuriérovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.
12.3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

 

Späť

 

XIII. Zodpovednosť Zákazníka za škody

13.1. Zákazník zodpovedá Kuriérovi za všetky ujmy a škody, ktoré Kuriérovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Kuriérovi predmet, ktorý je podľa týchto Prepravných podmienok vylúčený z prepravy.

 

Späť

 

XIV. Niektoré zvláštne ustanovenia o preprave zásielok do zahraničia

14.1. Odovzdaním zásielky na prepravu do Miesta určenia mimo Slovenskú republiku je Kuriér v zmysle colného zákona určený ako priamy zástupca pre colné odbavenie. Zákazník je povinný dodať všetky potrebné colné formuláre a colné dokumenty na dovoz a vývoz, ktoré sú vyplnené s potrebnou starostlivosťou.
14.2. Všetky náklady spojené s colným odbavením a plnením verejnoprávnej povahy, napríklad colné poplatky, dane, colné pokuty, penále a skladové náklady alebo iné výdaje, ktoré vznikajú zo zákona, činnosťou orgánov verejnej moci, prípadne inou právnou skutočnosťou, pokiaľ súvisia priamo či nepriamo s dovozom či vývozom zásielky, je povinný Kuriérovi uhradiť Zákazník.
14.3. Za prípadné záväzky Príjemcu vo vzťahu ku Kuriérovi ručí Zákazník.

 

Späť

 

XV. Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory

15.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Kuriérom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Prepravnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Prepravného zákonníka.

 

Späť

 

XVI. Autentické znenie Prepravných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

16.1. Tieto Prepravné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Kuriéra, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Kuriéra.
16.2. Tieto Prepravné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.
16.3. Tieto Prepravné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.citycourier.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Prepravných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Prepravných podmienok.

 

Späť

 

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz | Zabudli ste vaše heslo?